Informacja o realizowanej strategii podatkowej Marflex – M.J. Maillis Poland sp. z o.o. za rok podatkowy  2020.

 

     I.        Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Marflex – M.J. Maillis Poland sp. z o.o.  (dalej także: „Spółka”) obowiązków wynikających z art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”) w zakresie sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy (dalej także: „Informacja”).

Niniejsza Informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 2020.

Niniejsza Informacja nie odnosi się do informacji, do których dostęp jest zastrzeżony z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych, informacji, których Spółka nie może ujawniać z uwagi na nałożone na nią obowiązki wynikające z przepisów prawa, zobowiązania kontraktowe lub wynikające z podjętych przez Spółkę decyzji biznesowych. Dodatkowo niniejsza Informacja nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na realizowane przez Spółkę plany i przedsięwzięcia biznesowe podlegają ochronie jako dane objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.

 

 

    II.        Informacje ogólne

1.    Informacje o Spółce

Marflex – M.J. Maillis Poland sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010949, NIP 1131223072, REGON 012401480 z siedzibą Spółki zlokalizowaną pod adresem: ul. Przemysłowa 4, 05-480 Karczew.

Właścicielem 100% udziałów Spółki jest spółka MAILLIS HOLDINGS S.A.R.L.

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 114 077 950,00 zł.   

 

2.    Misja podatkowa Spółki

Spółka, jako podmiot gospodarczy, kładzie szczególny nacisk na rzetelność, prawidłowość, transparentność oraz terminowość swoich rozliczeń podatkowych.

Realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowane są przez władze Spółki jako obowiązek wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski, w szczególności jako wkład w budowanie społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

3.    Wizja podatkowa Spółki

Decyzje Spółki podejmowane są co do zasady z uwzględnieniem niezmiennie niskiej skłonności do ryzyka (tzw. apetytu na ryzyko) podatkowego i ukierunkowane są na rzetelne wypełnianie obowiązków podatkowych Spółki oraz minimalizowanie ryzyka sporu z organami podatkowymi.

 

4.    Cele podatkowej strategii Spółki

Strategia podatkowa Spółki ma na celu zapewnić zgodne z misją i wizją podatkową:

 • wsparcie w realizacji strategicznych celów biznesowych;
 • podejmowanie decyzji biznesowych z uwzględnieniem aspektu skutków podatkowych;
 • prawidłowe realizowanie obowiązków rozliczeniowych i sprawozdawczych;
 • prawidłowe deklarowanie i rozliczanie zobowiązań podatkowych;
 • współpracę z organami Krajowej Administracji Skarbowej w ramach dostępnych mechanizmów.

Kierownictwo Spółki zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności:

 • dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki;
 • wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury organizacji – w tym w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych;
 • kładzie nacisk na weryfikację swoich kontrahentów i partnerów biznesowych, w szczególności pod względem miejsca siedziby i prowadzonej działalności gospodarczej;
 • inwestuje w poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego;
 • podejmuje decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego.

 

5.   Realizacja strategii podatkowej w roku podatkowym 2020

Zgodnie z przyjętym podejściem, strategia podatkowa Spółki powinna być dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnątrz organizacji, oraz do zidentyfikowanych nowych ryzyk.

Realizowana przez Spółkę strategia podatkowa nastawiona jest na wspieranie kluczowych decyzji biznesowych i zapewnienie zgodności z prawem zawieranych transakcji. Spółka przy podejmowaniu decyzji biznesowych i realizowaniu obowiązków podatkowych nie poszukuje oderwanych od okoliczności gospodarczych oszczędności podatkowych.

Spółka, jak każdy podmiot gospodarczy, reaguje na zachodzące w zakresie prawa podatkowego zmiany. W szczególności mogą być to zmiany związane z wprowadzeniem nowych podatków lub obowiązków podatkowych, zmiany sposobu opodatkowania lub określania podstawy opodatkowania. Niemniej, z uwagi na rodzaj oraz skalę prowadzonej działalności, ewentualne zmiany w zakresie opodatkowania, co do zasady, nie mają istotnego wpływu na podejmowane przez Spółkę decyzje gospodarcze.

Konsekwencje podatkowe są analizowane każdorazowo jako jeden z czynników warunkujących kształt podjętej decyzji biznesowej. Końcowo można zatem stwierdzić, że co do zasady, ryzyko podatkowe nie ma istotnego wpływu na kondycję finansową Spółki.

Uznać tym samym należy, że poziom wrażliwości rezultatów osiąganych przez Spółkę nie jest silnie zależny od zewnętrznych czynników opodatkowania.

Spółka ocenia, że w perspektywie najbliższych lat zmiany jej strategii podatkowej będą wynikać przede wszystkim ze zmian legislacyjnych oraz wewnętrznych zmian organizacyjnych. Podstawowym celem w kontekście realizowanej strategii podatkowej Spółki jest utrzymanie aktualnego niskiego poziomu apetytu na ryzyko.

Mając na uwadze powyższe, w perspektywie najbliższych lat (pod warunkiem niezaistnienia żadnych okoliczności mających kluczowe znaczenie dla działalności gospodarczej Spółki), oprócz rewizji i uaktualniania, Spółka nie planuje dokonywania materialnych zmian co do realizowanej strategii podatkowej, a w szczególności w zakresie przyjętej misji oraz wizji podatkowej.

 

 

  III.        Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

1.   Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

a)    Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

Spółka posiada wyodrębnione merytorycznie komórki organizacyjne w postaci:

 • Działu Księgowości, odpowiedzialnego za rozliczanie głównych podatków ciążących na Spółce (VAT, CIT), oraz
 • Działu Kadr, odpowiedzialnego za rozliczanie podatków związanych z zatrudnianiem pracowników (PIT, ZUS, PFRON).

Obie wyżej wymienione komórki zatrudniają pracowników posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie przepisów prawa podatkowego i praktyki ich stosowania.

Podkreślenia wymaga przy tym, że proces rozliczeń podatkowych w Spółce jest złożony i wieloetapowy, a jego końcowy wynik w znacznej mierze determinowany jest udziałem i zaangażowaniem całej Spółki w realizację postawionych celów. Należy zaznaczyć, że prawidłowe wykonywanie obowiązków przez Dział Księgowości i Dział Kadr możliwe jest na podstawie terminowego przekazywania przez Działy Spółki oraz pozostałe jednostki organizacyjne niezbędnych dokumentów (w szczególności umów i faktur), danych i informacji, oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi procedurami, w tym poprzez rzetelne wypełnianie powierzonych zadań. W związku z powyższym, Spółka konsekwentnie wspiera proces zaangażowania wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych w realizację sprawozdawczości podatkowej, a jednocześnie udostępnia ich pracownikom niezbędną wiedzę i wsparcie, a w razie potrzeby - pomoc profesjonalnych doradców zewnętrznych.

b)    Stosowane procedury

Spółka stawia sobie za cel prawidłową, rzetelną i terminową realizację obowiązków podatkowych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała procesy i procedury mające zapewnić prawidłowe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w sposób uwzględniający strukturę organizacyjną Spółki.

Celem usystematyzowania procesów związanych z rozliczeniami podatkowymi wprowadzono szereg Procedur Szczegółowych. Wdrożone instrukcje i procedury powstały przy uwzględnieniu charakteru oraz rozmiaru prowadzonej przez Spółkę działalności, a także mając na względzie ewentualne ryzyka podatkowe, na które Spółka może być w szczególności narażona. Wprowadzenie Procedur Szczegółowych oraz ich aktualizacja, a w razie potrzeby poszerzenie o kolejne regulacje wewnętrzne, ma służyć sformalizowaniu i ujednoliceniu procesów dotyczących wywiązywania się z obowiązków wynikających z poszczególnych ustaw podatkowych, poprzez przypisanie konkretnych zadań i kompetencji poszczególnym uczestnikom procesów. Dzięki obowiązywaniu i przestrzeganiu przez Pracowników Spółki Procedur Szczegółowych, zobowiązania podatkowe Spółki są rzetelnie oraz terminowo realizowane. 

Wskazać należy, że w Spółce w roku 2020 obowiązywały regulacje wewnętrzne w obszarach: zasad wystawiania faktur, sposobu przeprowadzania weryfikacji dostawców, zasad ewidencjonowania kwot podatku należnego i naliczonego, sposobu i zasad rejestracji faktur zakupowych, zasad ustalania podstawy opodatkowania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz naliczania odroczonego podatku dochodowego czy zasad ewidencji i kontroli środków trwałych.

Jednocześnie Spółka mając świadomość, jak istotna dla właściwego przebiegu procesów podatkowych jest prawidłowa dokumentacja oraz archiwizacja dokumentacji podatkowej wdrożyła regulacje wewnętrzne w zakresie obiegu dokumentów oraz zasad ich archiwizacji.

Wdrożenie ww. regulacji oraz nadzór nad przestrzeganiem i realizacją postanowień regulacji wewnętrznych określających przebieg procesu wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów podatkowych stanowi wyraz należytej staranności Spółki w obszarze realizacji rozliczeń podatkowych i zarządzania ryzykiem podatkowym.

 

2.   Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka, jako rzetelny podatnik, współpracuje z organami Krajowej Administracji Skarbowej, budując pozytywną relację opartą na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu pomiędzy organem podatkowym a Spółką, przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez nią działalności.

Spółka w razie kierowanych do niej przez organy Krajowej Administracji Skarbowej zapytań, udziela odpowiedzi, przedstawiając stosowne wyjaśnienia według najlepszej wiedzy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Spółka korzysta z przewidzianych prawem instrumentów, w szczególności w postaci indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.

 

 

  IV.        Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Marflex – M.J. Maillis z uwagi na rodzaj oraz skalę prowadzonej działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełniania i realizacji szeregu obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

Celem Spółki jest terminowe i prawidłowe informowanie właściwych organów podatkowych i instytucji o obowiązkach z zakresu prawa podatkowego. Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
 • kalkuluje i terminowo uiszcza należne podatki na rachunki bankowe właściwych organów podatkowych;
 • składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego;
 • sporządza lokalną oraz grupową dokumentację cen transferowych oraz analizy porównawcze;
 • monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych oraz raportuje uzgodnienia, które stanowią schemat podatkowy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
 • nie zawiera transakcji, których charakter wskazuje na istotne ryzyko podatkowe;
 • nie dokonuje czynności mających na celu agresywną optymalizację podatkową.

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • podatku od towarów i usług (VAT);
 • podatków i opłat lokalnych, w tym w szczególności podatku od nieruchomości.

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika (inkasenta) wynikające z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników i kontrahentów;
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

W roku podatkowym 2020 Spółka przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jedną informację o zastosowaniu schematu podatkowego w zakresie restrukturyzacji w Grupie Maillis.

 

 

   V.        Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

1.   Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, podatnik w informacji o realizowanej strategii podatkowej powinien podać informacje o transakcjach, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2020, suma bilansowa aktywów wyniosła 177 538 393,17 PLN, natomiast 5% z tej kwoty wynosi 8 876 919,66 PLN, co stanowi próg raportowanych transakcji.

W roku podatkowym 2020 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi transakcje wymienione w Załączniku do niniejszej Informacji, których sumaryczna roczna wartość na dzień 31 grudnia 2020 r. przekracza 5% sumy bilansowej aktywów (zestawienie nie zawiera informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego).

 

2.   Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT

Spółka w roku podatkowym 2020 nie planowała, ani nie podjęła żadnych działań restrukturyzacyjnych, które mogły mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

 

 

  VI.        Informacje o złożonych wnioskach

1.  Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

Spółka w roku podatkowym 2020 nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji Podatkowej.

 

2.  Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

Spółka w roku podatkowym 2020 nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji Podatkowej.

 

3.  Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółka w roku podatkowym 2020 nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o podatku od towarów i usług.

 

4.  Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

Spółka w roku podatkowym 2020 nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

 

 

VII.        Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową   

W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji Podatkowej.

 

Z poważaniem

Zarząd Marflex – M.J. Maillis Poland sp. z o.o.

 

 

 

 

Załącznik

 

Transakcje z jednostkami powiązanymi

Należności, w tym:

 

31.12.2020

 

należności z tytułu dostaw towarów i usług:

 

 

Maillis International S.A.

 

2 652,22

 

M.J. Maillis S.A.

 

563 198,22

 

Siat SPA

 

150 528,36

 

suma należności z tytułu dostaw towarów i usług:

 

716 378,80

 

suma należności

 

716 378,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania, w tym:

 

31.12.2020

 

zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług:

 

 

M.J. Maillis Turkey

 

145 333,11

 

M.J. Maillis S.A.

 

299 723,18

 

M.J. Maillis UK LTD

 

247 817,44

 

M.J. Maillis Espania S.A.

 

225 525,28

 

Maillis Sander Gmbh

 

598 396,50

 

Siat SPA

 

9 316,64

 

suma zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług:

 

1 526 112,15

 

 

 

 

 

pozostałe zobowiązania

 

 

 

Europack S.A.

 

22 783 973,43

 

Maillis International S.A.

 

1 649 966,41

 

suma pozostałe zobowiązania

 

24 433 939,84

 

 

 

 

 

suma zobowiązania

 

25 960 051,99

 

         

 

Transakcje z jednostkami powiązanymi (cd.)

Przychody w okresie obrotowym:

 

2020

 

 

Europack S.A.

 

179,64

Maillis International S.A.

 

30 454,83

Maillis Strapping Systems USA INC

 

1 499,26

M.J. Maillis S.A.

 

7 272 483,69

M.J.Maillis Turkey

 

136 497,51

Sander GMBH & CO KG

 

4 202 148,29

Siat SPA

 

8 598 406,30

 

 

*20 241 669,52

 

 

 

Koszty z tytułu zakupu towarów, materiałów, usług

 

2020

 

 

Maillis International S.A.

 

6 437 373,97

M.J.Maillis Espania S.A.

 

2 672 734,83

M.J. Maillis S.A.

 

10 008 636,07

M.J. Maillis UK

 

3 053 462,16

M.J.Maillis Turkey

 

144 635,61

Sander GMBH & CO KG

 

9 618 035,17

Maillis Sander Gmbh

 

3 475 051,40

Sander Technology GmbH

 

83 343,89

Siat SPA

 

2 152 111,62

 

 

37 645 384,72

 

 

 

pozostałe koszty

 

 

EUROPACK

 

1 224 652,89

suma koszty pozostałe

 

1 224 652,89

 

 

38 870 037,61

 

* Kwota 20 241 669,52 (Przychody w okresie obrotowym) obejmuje przychody z podstawowej działalności  gospodarczej w kwocie: 20 199 420,45 PLN, oraz wartość przychodów zrealizowanych w ramach pozostałej działalności operacyjnej w kwocie: 42 249,07 PLN.

 

Oryginalny dokument pdf do pobrania tutaj.

Copyright © 2021-present Sigma Stretch Film of Europe Sp. z o.o. All rights reserved.